Book PANCHALEEDARPPANAM
Book PANCHALEEDARPPANAM

പാഞ്ചാലീദര്‍പ്പണം

130.00 104.00 20% off

In stock

Author: KALAMANDALAM BIJU VANAMALI Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 112
About the Book

കലാമണ്ഡലം ബിജു വനമാലി

നീതി തേടി നടക്കലല്ല, ലഭിക്കേണ്ട നീതികള്‍ സ്വയം നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള സ്വന്തം ശക്തി തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന സത്യം ആധുനിക സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് നേരിട്ടു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ദര്‍പ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബദര്‍ശനത്തിലൂടെ സ്ത്രീശാക്തീകരണങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന പാഞ്ചാലി ദര്‍പ്പണം.

The Author

You're viewing: PANCHALEEDARPPANAM 130.00 104.00 20% off
Add to cart