Book Kaivallyanavaneetham
Book Kaivallyanavaneetham

കൈവല്യനവനീതം

175.00 131.00 25% off

In stock

Browse Wishlist
Author: Brahmasree Thandavamoorthi Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-673-4 Edition: 2 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 144 Binding:
About the Book

പ്രാചീനമായ വേദഋഷികള്‍ വേദാന്തമാകുന്ന പാല്‍ക്കടല്‍ കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതജ്ഞാനത്തിനെ പല കൃതികളാകുന്ന കുടങ്ങളില്‍ നിറച്ചുവെച്ചു. അതെല്ലാം സമഗ്രമായി തന്റെ മനനമാകുന്ന കടകോല് കൊണ്ട് കടഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ണയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്.
തമിഴിലെ പ്രസിദ്ധമായ വേദാന്തഗ്രന്ഥം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Kaivallyanavaneetham 175.00 131.00 25% off
Add to cart