Book WASHINGTON SQUARE
Book WASHINGTON SQUARE

വാഷിങ്ടൺ സ്ക്വയർ

310.00 263.00 15% off

Out of stock

Author: HENRY JAMES Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 248
About the Book

ഹെൻറി ജയിംസ്

പരിഭാഷ: ശരത്ചന്ദ്രൻ

കാതറൈൻ സ്ലോപ്പർ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടരുകളെ ഭാവസാന്ദ്രമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന നോവൽ. കാതറൈന്റെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചിത്രത്തെക്കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണമായ രചന. ഹെൻറി ജെയിംസിന്റെ കൈയൊപ്പു പതിഞ്ഞ നോവൽ.

The Author