Book VEJJARAYA CHARITHAM
Book VEJJARAYA CHARITHAM

വേജ്ജരായ ചരിതം

200.00 160.00 20% off

In stock

Author: Madhu .P.M.Dr Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 174
About the Book

ഡോ. പി.എം. മധു

നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യമലയാളനോവൽ തിരഞ്ഞുള്ള അന്വേഷണം കൊല്ലപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ചേന്നനാർ കേളനിലേക്കും വടക്കേ മലബാറിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു. ഏഴിൽമല, പാഴിയങ്ങാടി, ചെല്ലൂർവട്ടം, ചെമ്മാരിച്ചുടല എന്നീ ദേശങ്ങളൊക്കെ അനാവൃതമാക്കുന്നതോടൊപ്പം, സംഘകാലത്തിന്റെ
ജൈവപ്രകൃതിയിൽ നിലനിന്ന ബുദ്ധ-ജൈന വ്യവഹാരങ്ങൾ വർത്തമാനകാലവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നു നില്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു.

കാലദേശബോധങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നോവൽ

The Author

You're viewing: VEJJARAYA CHARITHAM 200.00 160.00 20% off
Add to cart