Book VAIKARIKA SOUKHYAM
Book VAIKARIKA SOUKHYAM

വൈകാരിക സൗഖ്യം

270.00 229.00 15% off

In stock

Author: Osho Category: Language:   Malayalam
Publisher: SILENCE-KOZHIKODE
Specifications
About the Book

ഭയത്തെയും കോപത്തെയും അസൂയയെയും സര്‍ഗാത്മക ഊര്‍ജമായി എങ്ങനെ പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം

നിങ്ങളില്‍ സ്ഥായിയായുള്ളത് എന്താണ്?
വികാരങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായുള്ളതാകാന്‍ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ആംഗലഭാഷയില്‍ ‘Emotions’ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഈ വാക്ക് വരുന്നത് ‘Motion’ അഥവാ ചലനം എന്നതില്‍നിന്നാണ്. അവ ചലിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ അവ ‘Emotions’ ആണ്. ഒരു വികാരത്തില്‍നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നിങ്ങള്‍ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നിമിഷത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ സന്താപവാനാണ്: ആ നിമിഷം സന്തോഷവാനും. ഈ നിമിഷം നിങ്ങള്‍ കോപിഷ്ടനാണ്; ആ നിമിഷം നിങ്ങള്‍ കാരുണ്യവാനാണ്. ഈ നിമിഷം നിങ്ങള്‍ പ്രേമപൂര്‍ണനാണ്; മറ്റൊരു നിമിഷം നിറയെ വെറുപ്പാണ്. പ്രഭാതം സുന്ദരമായിരുന്നു. പ്രദോഷം വികൃതമാണ്. ഇതങ്ങനെ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതമാവാന്‍ സാധ്യമല്ല; കാരണം ഈ മാറ്റങ്ങളുടെയെല്ലാം പുറകില്‍, അവയെയെല്ലാം ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുന്ന ഒരു നൂലുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്.

The Author

You're viewing: VAIKARIKA SOUKHYAM 270.00 229.00 15% off
Add to cart