Book V SINTE ATHMAREKHA
Book V SINTE ATHMAREKHA

വിഎസ്സിന്റെ ആത്മരേഖ

499.00 424.00 15% off

In stock

Author: JAYANATH P Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 470
About the Book

പി. ജയനാഥ്

കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ നൈതിക ജാഗ്രതയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് വി.എസ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വി.എസ്സിന്റെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാണ്. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നടന്ന വി.എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖയെന്നാൽ വി.എസ്സിന്റെ ആത്മകഥ തന്നെയാണ്.

The Author

You're viewing: V SINTE ATHMAREKHA 499.00 424.00 15% off
Add to cart