Book Upanishathnjanam
Book Upanishathnjanam

ഉപനിഷദ്ജ്ഞാനം

100.00 80.00 20% off

In stock

Author: Ramanuj Prasad Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-399-3 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 144 Binding:
About the Book

ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനസമ്പാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനും പാണ്ഡിത്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് രാമാനുജ് പ്രസാദിന്റെ ഉപനിഷദ്ജ്ഞാനം. എ. ഗോപാലകൃഷ്ണ ബാലിഗയുടേതാണ് പരിഭാഷ.
രാമാനുജ് പ്രസാദ്
പരിഭാഷ : എ. ഗോപാലകൃഷ്ണ ബാലിഗ

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Upanishathnjanam 100.00 80.00 20% off
Add to cart