Book Thanthrayude Lokam
Book Thanthrayude Lokam

തന്ത്രയുടെ ലോകം

340.00 306.00 10% off

In stock

Author: Osho Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8264- Edition: 1 Publisher: SILENCE-KOZHIKODE
Specifications Pages: 320 Binding:
About the Book

തന്ത്രയുടെ ലോകം ബുദ്ധിപരമല്ല. അത് തത്വചിന്താപരമല്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. അത് സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തത്വങ്ങളുമായിട്ടല്ല. തന്ത്ര എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം തന്നെ വിദ്യ, ഉപായം, മാര്‍ഗ്ഗം എന്നെല്ലാമാണ്. -ഓഷോ

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Thanthrayude Lokam 340.00 306.00 10% off
Add to cart