Book SREERAMACHARITHAM
Book SREERAMACHARITHAM

ശ്രീരാമചരിതം

110.00 93.00 15% off

In stock

Author: Kunjiraman Nair .p Category: Language:   Malayalam
ISBN: Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

പറവയിലലിവൂർന്നു വീണൊരേതിൻ
ചുടുമിഴിനീർക്കണമാദികാവ്യമായി;
ഇരുളിലുദയരശ്മിയാകുമാത്തൂ-
ലിക മമ കണ്ണിനു കാഴ്ചയേകിടട്ടെ!
എന്ന് വാല്മീകിയെ സ്മരിച്ച് വണങ്ങുന്ന
വന്ദനശ്ലോകത്തിലാരംഭിച്ച് ആറു സർഗങ്ങളി
ലൂടെയുള്ള ഈ ശ്രീരാമകഥാഖ്യാനം
പൊന്തിപ്പൊന്നൊളിവീശുമ-
സ്സുചരിതംതൻ ദിവ്യതേജസ്സുതാ
നന്തിക്കിങ്ങു വിളക്കുവെപ്പു തെളിയും,
താരാകുടീരങ്ങളിൽ!!
എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു.

മഹാകവി പിയുടെ കാവ്യസാഗരത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും വെളിവാകുന്ന കൃതി

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: SREERAMACHARITHAM 110.00 93.00 15% off
Add to cart