Book SAINDAVA NAGARIKATHA
Book SAINDAVA NAGARIKATHA

സൈന്ധവ നാഗരികത

100.00 80.00 20% off

In stock

Author: IRFAN HABEEB Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 156
About the Book

ഭാരതജനചരിത്രം 2

ഇര്‍ഫന്‍ ഹബീബ്

ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോല്‍പ്പാദനത്തിനായാലും ഉപകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

The Author

You're viewing: SAINDAVA NAGARIKATHA 100.00 80.00 20% off
Add to cart