Book PUNYA HIMALAYAM
Book PUNYA HIMALAYAM

പുണ്യ ഹിമാലയം

180.00 153.00 15% off

In stock

Browse Wishlist
Author: CHITRAN NAMBUDRIPAD P Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 185
About the Book

പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

യാത്രകൾ ഈ ഗ്രന്ഥകാരന് ദൂരങ്ങൾ താണ്ടലല്ല, ആത്മാവിന്റെ അജ്ഞേയമായ ഉയരങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയാണ്. വസ്തുകഥനത്തിനപ്പുറം പോകാൻ പ്രാണശക്തിയില്ലാത്ത യാത്രാവിവരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പുസ്തകം തികച്ചും വേറിട്ട ഒരിടം സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കാശി, ബദരീനാഥ്, കേദാർനാഥ്, കാശി-ഹിമാലയയാത്ര, ചതുർധാം യാത്ര, ഉജ്ജയിനി- നാസി യാത്ര, ദ്വാരക, രാജസ്ഥാൻ, മധുര, ഹരിദ്വാർ തുടങ്ങി സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി നടത്തിയ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ തേൻകണംപോലെ പകർന്നുതരുന്ന ഈ പുസ്തകം പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ സുമനസ്സിന്റെ അടയാളവുമാകുന്നുണ്ട്.

The Author

You're viewing: PUNYA HIMALAYAM 180.00 153.00 15% off
Add to cart