Book PRAVACHAKANTE VAZHI
Book PRAVACHAKANTE VAZHI

പ്രവാചകന്റെ വഴി

280.00 238.00 15% off

In stock

Author: Vijayan O.v Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

ഒ.വി. വിജയൻ

തലമുറകളുടെ തമസ്സിൽ ഒരു സുവർണ്ണരേഖ പോലെ തെളിയുകയും വിളയുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവരേഖകൾ. നിരാകാരമായ പ്രമുക്തിയുടെ സൗന്ദര്യമാവാഹിക്കുന്ന കൃതി. നേടുന്നവരുടെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും മാത്രമല്ല, പുറപ്പെട്ടുപോയവരുടെയും ചരിത്രപ്രയാണങ്ങൾ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തെളിഞ്ഞ വഴിത്താരകളെ ഉജ്ജ്വലമായ ഭാഷയിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച നോവൽ.

The Author

You're viewing: PRAVACHAKANTE VAZHI 280.00 238.00 15% off
Add to cart