Book PRATHI HAJARUNDU
Book PRATHI HAJARUNDU

പ്രതി ഹാജരുണ്ട്

820.00

In stock

Author: Bimal Mithra Category: Language:   malayalam
Specifications Pages: 647
About the Book

ബിമല്‍ മിത്ര

വിവര്‍ത്തനം: കെ. രവിവര്‍മ്മ

”എല്ലാം വീണ്ടും തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തരാളത്തിലൂടെ ആകാശത്തിലും പാതാളത്തിലും നിറയെ അപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണിച്ച സ്വരം, സ്‌നേഹത്തിന്റെ വാണി, ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്വരം ചിലര്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടാവാം.”

ബംഗാളിന്റെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നോവല്‍.

The Author

You're viewing: PRATHI HAJARUNDU 820.00
Add to cart