Book PENNUM CHERUKKANUM
Book PENNUM CHERUKKANUM

പെണ്ണും ചെറുക്കനും

120.00 102.00 15% off

Out of stock

Author: Unni R. Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

ഉണ്ണി ആർ.

പെണ്ണും ചെറുക്കനും • ശബ്ദം • കോടതി പറയുന്നത് • സുരക്ഷിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ • ഡിസംബർ • കഥ തീർക്കാനാകുമോ…ഇല്ല…ഇല്ല • പത്ത് കഥകൾ • വെട്ട് റോഡ് • നികനോർ പാർറ • മൂന്ന് പ്രേമകഥകൾ • നടത്തം.

ഉണ്ണി ആർ-ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥാസമാഹാരം.

The Author