Book PALARUM PALATHUM
Book PALARUM PALATHUM

പലരും പലതും

180.00 153.00 15% off

Out of stock

Author: Kuttikrishna Marar Category: Language:   MALAYALAM
ISBN: Publisher: Marar Sahithya Prakasham
Specifications
About the Book

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്

എനിയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവി,
ഉള്ളൂരിന്റെ കവിത്വം,
മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ നവോത്ഥാനം,
എന്താണീ സംസ്ക്കാരം?
ചിരഞ്ജീവി വിഭീഷണൻ,
പൊതുജനം ഒരു ശുദ്ധാത്മാവ്,
കൗമാരകൗതുഹലം
എന്നിങ്ങനെ പതിനെട്ടുപന്യാസം.

The Author