Book ORMAYUDE NJARAMBU
Book ORMAYUDE NJARAMBU

ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ്‌

75.00 64.00 15% off

In stock

Author: MEERA K R Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 68
About the Book

കെ.ആർ. മീര

ദുഃഖമാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മാവബോധം പകരുന്നത് എന്നറിയുന്ന രചനകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ. എന്നാൽ മനുഷ്യകഥ തടകളില്ലാത്ത ഖേദത്തിലേക്കു മുന്നേറുമ്പോൾ വിടരുന്ന ദുരന്ത ഫലിതം, സായാഹ്നകിരണങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പുലരിയുടെ നറുംതുടിപ്പുകൾ കാണുന്ന അനുഭവവും നമുക്കു പകരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തോടു ചേർന്നുനിൽക്കുകയല്ല, ഏതു കാലത്തെയും കഥയിലൂടെ നേരിടുകയാണ് ഈ കഥാകാരി.

The Author

You're viewing: ORMAYUDE NJARAMBU 75.00 64.00 15% off
Add to cart