Book NINAKKULLA KATHUKAL
Book NINAKKULLA KATHUKAL

നിനക്കുള്ള കത്തുകള്‍

100.00 80.00 20% off

In stock

Author: JIJY JOGY Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

മരിച്ചുപോയ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമയെഴുത്തല്ല ഇത്. മരണത്തിന് പറിച്ചെറിയാനാവാത്തവിധം ജീവിതത്താട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന ഒരാളോടുള്ള പറച്ചിലുകളാണ്. കത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയാണ് ജിജി അതു ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
കണ്ണുകൾക്കു മുന്നിൽ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഓരോ നിമിഷത്തിലും നിറഞ്ഞുജീവിച്ച ഈ കമിതാക്കളുടെ പ്രണയകാലത്തിന്റെ ഭൗതികദൈർഘ്യം എത്രയും ഹസ്വമായിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ – ആത്മീയമായ ആഴവും പരപ്പും നമ്മെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്നു.
റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

നിന്നെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ എന്റെ പ്രണയം പോരായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രണയാധീനയുടെ ഈശ്വരവാക്യങ്ങളാണ് ജിജി

The Author

You're viewing: NINAKKULLA KATHUKAL 100.00 80.00 20% off
Add to cart