Book Nethronmeelanam
Book Nethronmeelanam

നേത്രോന്മീലനം

185.00 157.00 15% off

Out of stock

Author: Meera K.R Category: Language:   Malayalam
Specifications
About the Book

സ്‌നേഹം ഒരു കണ്‍മിഴിക്കല്‍ തന്നെയാണെന്ന് ഈ നോവല്‍ ചേതോഹരമായ ഭാഷയില്‍, ആഖ്യാനത്തിന്റെ മാന്ത്രികതയോടെ പറയുന്നു. അന്ധത ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സത്യം മാത്രമല്ല, ജീവിതം അതിന്റെ തിമിരവേഗങ്ങളിലൂടെ നിര്‍മ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരനുഭവതലം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരസ്പരം വിനിമയം അസാദ്ധ്യമാകുന്ന ഏതവസ്ഥയിലും അന്ധത സംഭവിക്കുന്നു. ഈ നോവലില്‍ സ്‌നേഹമാണ് കാഴ്ചയുടെ നിയമം. പുരുഷനു തന്നിലേക്കു തന്നെ കാഴ്ച നല്‍കുന്ന സ്ത്രീജന്മത്തിന് വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഒരു സ്മാരകം.

ജെ. ദേവിക

 

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review