Book NALLA KOOTUKARAN
Book NALLA KOOTUKARAN

നല്ല കൂട്ടുകാരൻ

150.00 127.00 15% off

In stock

Author: MADAVOOR SASI Category: Language:   MALAYALAM
Specifications
About the Book

സചിത്ര ഗുണപാഠകഥകൾ

കുട്ടികളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായകമാണ് ഗണപാഠകഥകൾ. നല്ലതും ചീത്തയും, ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ നല്ല സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതുവഴി എളിമയുള്ള ഒരു നല്ല പൗരനായി തീരുന്നു. 33 ഗുണപാഠകഥകളുള്ള ഈ സമാഹാരം കുട്ടികളിൽ നല്ല സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും.

The Author

You're viewing: NALLA KOOTUKARAN 150.00 127.00 15% off
Add to cart