Book Mathruhumi Calendar-2023
Book Mathruhumi Calendar-2023

മാതൃഭൂമി കലണ്ടർ-2023

40.00

In stock

Author: Group of Authors Category: Language:   Malayalam
ISBN: Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 8
About the Book

കൂടുതൽ വിശേഷദിവസങ്ങൾ

*മുഹൂർത്തങ്ങൾ *സംക്രമ സമയങ്ങൾ *നക്ഷത്രഫലങ്ങൾ *ഗ്രഹണങ്ങൾ *പ്രദോഷം *ഏകാദശി *തിഥി *നാൾ *ഞാറ്റുവേല *അവധിദിവസങ്ങൾ


കാർഷിക കലണ്ടർ

*കൃഷിഭവൻ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ *കൃഷിയറിവ് പകരുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ *ജൈവവളങ്ങളും ജൈവകീടനാശിനികളും വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ *ഓരോ സമയത്തും ചെയ്യാവുന്ന കൃഷിപ്പണികൾ *ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതികൾ *കൂൺ കൃഷി *സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ഫോൺനമ്പറുകൾ

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Mathruhumi Calendar-2023 40.00
Add to cart