Book MASNAVI  100 KATHAKAL
Book MASNAVI  100 KATHAKAL

മസ്‌നവി 100 കഥകൾ

600.00 510.00 15% off

In stock

Author: Jalaluddin Rumi Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 525
About the Book

ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി

പുനരാഖ്യാനം: സലാം എലിക്കോട്ടിൽ

പേർഷ്യൻ കവികളിൽ സർവോന്നതനും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനുമായ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ മിസ്റ്റിക്കൽ മാസ്റ്റർപീസ് ആണ് മസ്‌നവി. സമുന്നതമായ മാനസിക ഉൾക്കാഴ്ചയും നിസ്തുലമായ ആധ്യാത്മികതയുമാണ് കവിയെ സർവകാലത്തേക്കും സർവർക്കും സ്വീകാര്യനാക്കുന്നത്.
– പ്രൊഫ. കരോൾ ഹില്ലൻബ്രാൻഡ്

ചിന്തയുടെയും തത്ത്വജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഒരു മഹാസാഗരം മാത്രമല്ല അനശ്വരമഹാകാവ്യം മസ്‌നവി; കഥകളുടെ രത്നഖനി കൂടിയാണത്. മസ്നവിയിലെ നാനൂറിലധികം കഥകളിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്ത നൂറു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

പേർഷ്യൻ മഹാകവി ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ സൂഫി കഥകളുടെ സമാഹാരം.

The Author

You're viewing: MASNAVI 100 KATHAKAL 600.00 510.00 15% off
Add to cart