Book KSHETHRACHARANGAL
Book KSHETHRACHARANGAL

ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ

100.00 85.00 15% off

In stock

Author: SANKARAN NAMBOOTHIRI Categories: , Language:   MALAYALAM
ISBN: Publisher: PANCHANGAM PUSTHAKA SALA
Specifications
About the Book

ക്ഷേത്രനിർമ്മാണസ്ഥാനം, ദേവപ്രതിഷ്ഠാസ്ഥാനം, നാനാരൂപപ്രാസാദങ്ങൾ, പ്രതിഷ്ഠാകാലം, കലശവിധികൾ, ഈശ്വരാരാധനാരീതികൾ, ബിംബനിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ, മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാക്രമം, പഞ്ചപ്രാകാരങ്ങൾ, ഉത്സവവിധികൾ, ക്ഷേത്രമാതൃക, ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ഗ ങ്ങൾ, ദേവവാഹനങ്ങൾ, പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ, ​നൈവേദ്യവസ്തുക്കൾ, പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകങ്ങൾ, ധ്യാനങ്ങൾ, ദേവീദേവന്മാരുടെ വിശേഷദിവസങ്ങൾ, ഉപാസനാമന്ത്രങ്ങൾ, സൂക്തങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിവരണങ്ങളും അനുബന്ധമായി ക്ഷേത്രകലകൾ ക്ഷേത്രവാദ്യങ്ങൾ, വിധി-നിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങി ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ വിവരങ്ങൾ.

The Author

You're viewing: KSHETHRACHARANGAL 100.00 85.00 15% off
Add to cart