Book KANNUCHIMMUMBOL
Book KANNUCHIMMUMBOL

കണ്ണു ചിമ്മുമ്പോൾ

95.00 81.00 15% off

In stock

Author: RENJITH Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 120
About the Book

കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ലോകത്തെയും, കണ്ണടച്ച്, ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെത്തന്നെയും കാണുന്ന ഭാവനാശാലിയായ, തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരന്റെ ദിനവൃത്താന്തമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇതിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും മനോനിറവോടെയല്ലാതെ വായിച്ചുതീർക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യരും, പ്രകൃതിയും, സിനിമയും, ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും, സാംസ്കാരിക വിശകലനവും, കലാതത്ത്വവും, മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ നിഴലും വെളിച്ചവും എല്ലാം ഭാഷയുടെ ശക്തിസൗന്ദര്യങ്ങളോടെ നിറയുന്ന ഈ കുറിപ്പുകൾ വായനയുടെ ഹർഷം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനായ രഞ്ജിത്തിന്റെ രചനാ വ്യക്തിത്വം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

The Author

You're viewing: KANNUCHIMMUMBOL 95.00 81.00 15% off
Add to cart