Book KADALINTE MANAM
Book KADALINTE MANAM

കടലിന്റെ മണം

350.00 297.00 15% off

In stock

Author: MATHEWS P F Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications Pages: 328
About the Book

പി.എഫ്. മാത്യൂസ്

ഒരു പുരുഷന്റെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും മുഖാമുഖമേഖലയിലാണ് മാത്യൂസിന്റെ കഥ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ആ ലോകത്തിന്റെ നിഴലുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈംഗികതയെയും ജീവിതസാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് മാത്യൂസ് ഗാഢമായ തിരിച്ചറിവുകളോടെ എഴുതുന്നു.
– സക്കറിയ

The Author

You're viewing: KADALINTE MANAM 350.00 297.00 15% off
Add to cart