Book IAS PADABHAGANGAL
Book IAS PADABHAGANGAL

ഐ.എ.എസ്‌. പാഠഭാഗങ്ങൾ

450.00 360.00 20% off

In stock

Author: Rajan Thiruvoth Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 280
About the Book

CIVIL SERVICE

രാജൻ തിരുവോത്ത്‌

MALAYALAM OPTIONAL
UGC/NET/JRF(Mal),
Asst.Prof. (Mal), HSST [Mal]

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സിലബസ് പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മലയാളം ഓപ്ഷണലായി സ്വീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, കൂടാതെ UGC-NET/JRF (മലയാളം), അസിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ (മലയാളം), HSST (മലയാളം) തുടങ്ങി മലയാള ഭാഷ വിഷയമായി വരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഏറ്റവും മികച്ച പഠനസഹായി.

The Author

You're viewing: IAS PADABHAGANGAL 450.00 360.00 20% off
Add to cart