Book HORASASTHRAM Volume-1
Book HORASASTHRAM Volume-1

ഹോരാശാസ്ത്രം

370.00 314.00 15% off

In stock

Author: Kaikulangara Rama Variyar Category: Language:   MALAYALAM
Specifications
About the Book

ഹൃദ്യപഥാവ്യാഖ്യാനം

ഇനി ആരും പാഴൂർ പടിപ്പുരവരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജ്യോതിഷത്തിലെ അവസാനവാക്ക്-ഹോരാശാസ്ത്രം-വളരെ കാലമായി വിപണിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന അപൂർവ്വ ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥം. “വരാഹഹോര’ സംസ്കൃത ത്തിൽ എപ്രകാരം പ്രസിദ്ധമാണോ അപ്രകാരംതന്നെയാണ് മലയാളഭാഷയിൽ കൈക്കുളങ്ങരയുടെ ഹോരാശാസ്ത്രവും. ഋഷിതുല്യനായ കൈക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ എന്ന ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനെ മലയാളിക്കു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോരാശാസ്ത്രത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെ.

The Author

You're viewing: HORASASTHRAM Volume-1 370.00 314.00 15% off
Add to cart