Book Halasya Mahatmyam
Book Halasya Mahatmyam

ഹാലാസ്യ മാഹാത്മ്യം

300.00 255.00 15% off

Out of stock

Author: Chanthukkutty Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Publisher: Vidyarambam Publications
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

സംസ്‌കൃത പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയും ആയിരുന്ന ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാരുടെ പലകൃതികളും കോളേജുക്ലാസ്സുകളില്‍ പാഠപുസ്തകമാണ്. ജാനകീപരിണയം നാടകം (വിവര്‍ത്തനം) ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം (കിളിപ്പാട്ട്) ഉത്തരരാമചരിതം നാടകം(വിവര്‍ത്തനം) പുഷ്പഗിരീശസ്‌തോത്രം, താടകാപരിണയം എന്നിവയാണ് ശ്രീചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയുരുടെ കൃതികള്‍.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review