Book EMSINTE PRASANGANGAL
Book EMSINTE PRASANGANGAL

ഇ.എം.എസ്സിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ

160.00 128.00 20% off

In stock

Author: SURESH KUMAR V Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

വി. സുരേഷ്കുമാർ

ഏകാന്തതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പുനരാഖ്യാനങ്ങളാണ് വി. സുരേഷ്കുമാറിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ കഥകളും. വേദനകളും സഹനങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്ന പാഠം ഈ കഥകളുടെ അടിസ്ഥാന ശ്രുതിയാണ്. അസ്തിത്വത്തിന്റെ അതിജീവനങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നുപെടുന്ന സ്വകാര്യതകൾ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മാനങ്ങളിൽ കഥകളിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു.
– എൻ. ശശിധരൻ

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ, ഓരങ്ങളിലേക്ക് തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് ഏറിയ പങ്കും. മുഖ്യധാരകളുടെ പ്രകാശമാനമായ ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് നിരന്തരം ബഹിഷ്കൃതരാകുന്നവന്റെ പ്രാണഭയവും ജീവിതാസക്തിയും ആ കഥകളുടെ സ്പന്ദനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആനന്ദകരമോ ആഹ്ലാദദായകമോ ആയ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അവർ ജീവിതത്തെ കൈവെടിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ തീവ്രമായി ചേർത്തുപിടിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ കഥകൾ അതിന്റെ പ്രതിരോധാത്മക സ്വഭാവത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
– ഡോ. ജിസ ജോസ്

അലങ്കാരനെ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും കൊന്ന വിധം, നമ്പ്യാർസ് ബ്ലേക്ക് മാജിക്, ഇന്ത്യൻ ഇയർബുക്ക്, ഇടയ്ക്കാട് മാജിക് സ്റ്റേഷൻ… തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവപരിസരങ്ങൾകൊണ്ടും നിരീക്ഷണശേഷി കൊണ്ടും നൂതനത്വം പുലർത്തുന്ന കഥകൾ.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: EMSINTE PRASANGANGAL 160.00 128.00 20% off
Add to cart