Book CAMONDRA MANGINEES
Book CAMONDRA MANGINEES

കമോൺട്രാ മംഗിണീസ്

140.00 126.00 10% off

Out of stock

Author: ECHMUKUTTY Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 87
About the Book

എച്ച്മുക്കുട്ടി

ആത്മാവിൽ നിന്നും ഉയിരെടുക്കുന്ന അനുഭവിച്ചൂടുള്ള എഴുത്ത്. പുഴ കടന്നവന് കടലുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ചില ജീവിതങ്ങൾ. കാലത്തിനോടും ലോകത്തിനോടും മൂർച്ഛയുള്ള തൂലികയിലൂടെ സംവദിക്കുന്ന എച്ച്മുക്കുട്ടിയുടെ അനുഭവപ്പൂക്കളാണ് കമോൺട്രാ മംഗിണീസ്.

The Author