Book BRAHMASUTRAM   (MADOM)
Book BRAHMASUTRAM   (MADOM)

ബ്രഹ്മസൂത്രം

170.00 144.00 15% off

In stock

Author: SWAMI MRIDANANDA Category: Language:   MALAYALAM
ISBN: Publisher: sri ramakrishna math
Specifications
About the Book

വ്യാഖ്യാതാ : മൃഡാനന്ദസ്വാമി

ഉപനിഷത്തത്ത്വങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ മുതിരുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾക്കും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം.
വ്യാസവിരചിത്രബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ പദാനു പദ അർത്ഥവും ശങ്കരഭാഷ്യത്തിന്റെ സാരാംശവും സരളവും ലളിതവുമായ ശുദ്ധ മലയാളഭാഷയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

The Author

You're viewing: BRAHMASUTRAM (MADOM) 170.00 144.00 15% off
Add to cart