Book ASWAROODANTE VARAVU
Book ASWAROODANTE VARAVU

അശ്വാരൂഢന്റെ വരവ്

160.00 136.00 15% off

Out of stock

Author: Perumbadavam Sreedharan Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: Manorama Books
Specifications
About the Book

പെരുമ്പടവം

‘സങ്കീർത്തന’ത്തിനു ശേഷം പെരുമ്പടവത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിക്.
ലോകം കീഴടക്കിയ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര. കീഴടക്കിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടിച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങളും എത്രമേൽ നശ്വരവും നിസ്സാരവുമെന്ന് ചക്രവർത്തി തിരിച്ചറിയുന്നു.

The Author