Book Al Idrisiyude India
Book Al Idrisiyude India

അല്‍ ഇദ്‌രീസിയുടെ ഇന്ത്യ

45.00 36.00 20% off

In stock

Author: Al Idurisi Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 104 Binding: Weight: 83
About the Book

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ലോകഭൂമിശാസ്ത്രം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അല്‍ഇദ്‌രീസിയുടെ നുസ്ഹത്തുല്‍ മുഷ്താഖ് ഫീ ഇഖ്തിറാഖുല്‍ ആഫാഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഇന്ത്യയെയും അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനം. ഇന്ത്യാചരിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Al Idrisiyude India 45.00 36.00 20% off
Add to cart