Book KEALACHARITHRAM VOL-1
Book KEALACHARITHRAM VOL-1

കേരളചരിത്രം ഒന്നാംഭാഗം

300.00 255.00 15% off

Out of stock

Author: Raghavavariyar M.R. Dr Category: Language:   MALAYALAM
Specifications
About the Book

രാഘവവാരിയർ
രാജൻ ഗുരുക്കൾ

മാറിവന്ന സങ്കല്പങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രവും അതോടൊപ്പം കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം തെളിവുകളും ആധാരമാക്കി കേരളചരിത്രം പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം. ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ വിദേശീയാഗമനം വരെ കേരളീയസമൂഹം കടന്നുപോന്ന ദശാസന്ധികളുടെ പരിവർത്തനപ്രക്രിയയാണ് ഇതിലെ ചർച്ചാവിഷയം. ചരിത്രത്തെ ഇളക്കമറ്റ ചില അവസ്ഥകളായി കാണുന്നതിനുപകരം ചലനാത്മകമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി ഉൾക്കൊള്ളാനും വിശദീകരിക്കാനുമാണ് ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

The Author

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ചരിത്രപണ്ഡിതന്‍. എപ്പിഗ്രാഫിസ്റ്റ്, കവി, നിരൂപകന്‍. രാജന്‍ ഗുരുക്കളുമായി ചേര്‍ന്നെഴുതിയ കേരളചരിത്രം ശ്രദ്ധേയകൃതി. 1936 ല്‍ കൊയിലാണ്ടിയില്‍ ജനിച്ചു. അശോകന്റെ ധര്‍മ്മശാസനങ്ങള്‍, വടക്കന്‍ പാട്ടുകളുടെ പണിയാല, അടിവേരുകള്‍, കേരളീയതചരിത്രമാനങ്ങള്‍, ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യ എന്നിവ പ്രധാന കൃതികള്‍. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ : കെ.വി. ശാരദ.